Students Members

CEPT University

Kushal Chandrakant Shah                kushal.pg190490@cept.ac.in
Megh Bharatbhai Shah                      shahmegh1313@gmail.com
Zeel Samir Shah                                  shahzeel999@gmail.com
Jignesh R Patel                                     jignnesh@gmail.com
Gaurang Mahendrabhai Patel          patelgaurang1995@gmail.com
Het  Thakkar                                        het.pg190379@cept.ac.in
Urvi  Shroff                                          urvi.shroff.mgeo17@cept.ac.in
Aseem Ahmad Shaikh                        aseemshaikh1496@gmail.com
Aagam  Shah                                        artistaagam@gmail.com
Vrutti  Bhatt                                         vruttibhatt.vb@gmail.com
Ashish  Upadhyay                               ashishbu@yahoo.com
Neha  Sharma                                     neha.pg180592@cept.ac.in
Tej Dilipbhai Chavda                          tejp400@gmail.com
Aditya Sanjay Saraswat                     aditya.pg190040@cept.ac.in
Disha  Patel                                          disha.pg190295@cept.ac.in
Shubham Vinod Raut                         ar.shubhamraut@gmail.com
Virat Divyangbhai Desai                    viratdesai1426@gmail.com
Sindhuja  Ranganath                          sindhuja.pg190943@cept.ac.in
Shivani  Kharra                                   shivanikharra@gmail.com
Medhini  Heeramaglore                     medhs.iyengar@gmail.com

IIIT

Vikas Kumar Jain                                vikasjain.cse@gmail.com
Vijayashekhar S Sankannanavar    201671003@iiitvadodara.ac.in
Tushar  Gadhiya                                 tushky.exe@gmail.com

Nirma University

Dhwanilnath  Gharekhan                 dhwanilnath@gmail.com
Jayachandra  Ravi                               jayachandra.ravi50@gmail.com
Kinjal  Dave                                          kjdave.27@gmail.com
Pooja Bhavesh Shah                           poojabshah2512@gmail.com
Nimra Mohamed Husain Memon   nimra3091@gmail.com

Kinjal Dave                                           kjdave.27@gmail.com